Alla göromål från helvetet skymmer sikten för det som är viktigt!

All förändring, omvandling, omdaning börjar hos en enda person.

 

Effekterna av ett skifte i mindset, beteenden, förhållningssätt eller känslor har även effekt på annat och andra människor. Ibland på ett mycket kraftfullt sätt, andra gånger mindre omfattande. Kraften i en individs förändring är inte att underskattas, förutsatt att den bottnar just inuti personen ifråga.

Om vi tittar ur det större perspektivet, en verksamhet. Här finns ett antal individer som interagerar med varandra på olika sätt. Inom många verksamheter är omorganiseringar mer regel än undantag, vilket ställer krav på människors anpassningsförmåga. Förändringar som kommer utifrån ger inte sällan upphov till oro, bristande engagemang, frustration och dåligt mående om den inte är förankrad på individnivå. Vad innebär förändringen för mig? Vad förväntas och vad kan jag förvänta mig i min tur? Varför händer det här? Kan jag påverka min situation, och om inte, hur tänkte ni då?

Systemmänniskan
Jag har i likhet med många andra varit med i omdanande strukturella förändringar i arbetslivet där jag sågs som en spelbricka utan utrymme att ha någon annan åsikt än den som månglades ut. Att jag fick valet att anpassa mig eller gå ut genom dörren. Förändringsarbete kräver sina offer tycktes uppfattningen vara. Och då kan man fråga sig om det verkligen är fel på de som inte anpassar sig eller på de som gör det?

I ett system där människor tvingas till omvandlingar de själva inte valt uppstår kulturer och mentaliteter som inte gynnar arbetsklimatet eller produktionen. Människor som inte känner sig sedda eller bekräftade tenderar att leverera sämre resultat eftersom den inre drivkraften i förändringsarbetet som begärts inte har väckts. Omvandling på verksamhetsnivå går att genomföra utan att offra någon eller tappa styrfart i produktiviteten. Nyckeln kallas kommunikation och delaktighet.

Människans natur
Ur det lilla perspektivet då? Människan är till naturen anpassningsbar i förhållande till väldigt många saker. Hon kan acklimatisera sig i princip var som helst tack vare sin förmåga att söka överlevnad och fortlevnad. Vad skiljer då det naturliga drivet till anpassning från det dysfunktionella? Enkelt uttryckt kan man säga att allt som människan gör som går emot hennes sanna natur är icke fungerande, konstruerat av system eller av andra människor utifrån egna syften.

Det är inte alltid förändringen i sig som går emot vår natur, utan sättet på vilket den genomförs på som väcker kamp och motstånd. Utveckling för flertalet är beroende av sammanhållningen, därför är en individs positiva förändringsarbete också en vinst för den omgivning som stöttar. Förändringskraften vilar hos den enskilda människan, också i de stora sammanhangen. En människa som är medveten om sin egen kraft har möjlighet att påverka andra i lika riktning om hon lyckas väcka densamma inneboende i andra. Och kan då i princip genomföra vilka förändringar som helst, utan att kämpa med motstånd. Det ligger i människans natur att förstå, hantera och vilja känna meningsfullhet. Varför inte anamma det i alla våra angelägenheter?

Kylan har kommit. Värm ditt sinne med Bruce Springsteen´s Human Touch

0 kommentarer