Let The Cat Out arbetar nära och operativt med förändrings- och utvecklingsarbete. Nära individer, nära grupper, nära verksamheter, nära de frågor som är viktiga utifrån den kontext var och en befinner sig i. Utgångspunkten för vårt arbete är systemisk förståelse. Det betyder att vi tänker helhet i allt vi gör. Vi åstadkommer beteendeförändringar som resulterar i kraftfulla resultatgenombrott genom att undersöka vilka intentioner och ramar som mest gynnar den utveckling som krävs. Det är vårt sätt att framtidssäkra våra åtaganden.

Det är tämligen sannolikt att vi alla står inför en mängd tuffa utmaningar just nu…

Utkomsten av dessa utmaningar hänger på hur väl vi lyckas anpassa oss till nya situationer. Hur villiga vi är att bryta invanda mönster och lära nytt tillsammans. Hur modiga vi tillåter oss vara.

En fråga vi kan ställa oss är varför nästan allt förändringsarbete börjar med att försöka ändra på oss människor och våra individuella beteenden? Vi vet att det finns bättre sätt. Våra beteenden är endast symptom på de mönster, erfarenheter, valda sanningar och uppfattningar vi agerar utifrån. Det är effektivt att istället börja ny utveckling genom att först klargöra intentioner. Det vill säga: vision, mission, målbild, riktning och avsikt.

Därefter undersöker vi förutsättningarna för det som behöver förändras hos individen, gruppen eller verksamheten. Viktiga relationer till omvärlden, till medarbetare – till andra system – måste klargöras. Vilka ramar finns, vilka ramar behövs? I detta arbete krävs såväl kall som varm data. All typ av information som bidrar till större förståelse för de frågor som behöver ställas för att beteendeförändringar ska kunna ske, måste tas i beaktande.

Vi har delat upp våra erbjudanden i rubrikerna Människor och Verksamhet endast som en möjlig avgränsning. Människor är rubriken för sådana åtaganden som direkt avser utveckling av interrelationer, lärprocesser och förhållningssätt människor emellan. Rubriken Verksamhet syftar till de åtaganden som avser olika ramverk, processer, arbetsmetoder, förväntningar o.s.v som avser underlätta och förbättra möjligheterna för varje medarbetare att utföra sitt arbete.