Vision, Mission, Värdegrund

Vision och Mission = Intention

Intentioner är starten för allt

Intentioner består av Vision, Mission, Syfte, Avsikt, Riktning och Målbild.

Att undersöka och uttrycka tydliga Intentioner samt tydliggöra ramsättningen för verksamheten, exempelvis värderingar, gör allt framåtriktat arbete så mycket enklare.

En gemensam tydligt riktad drivkraft kopplat till mandat, förhållningssätt och förväntningar bidrar samtidigt till trygghet i den psykosociala arbetsmiljön.

Vi vet att verksamhetens Intentioner är starten för allt. Ett bra tillfälle att arbeta igenom Intentionerna är i samband med den årliga verksamhetsplaneringen. Det är angeläget att säkerställa att intentionerna fortfarande är aktuella och att de fortlöpande genomsyrar alla delar av verksamheten.

På individ-, grupp- och avdelningsnivå ska Intentionerna integreras så att de, helt naturligt, är en del av det dagliga arbetet så att var och en förstår vilken positionsförflyttning som krävs för att nå målen. (Se även Målstyrning).

Vi rekommenderar att kontinuerligt stämma av vision och mission, dvs. överenskomna intentioner, samt värderingar, åtminstone kvartalsvis. På individnivå sker återkoppling och justeringar helst inom ramen för en god feedback-kultur.